Mengenai haiwan

Bagaimana cara menamakan ferret: nama yang sesuai untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan

Pin
Send
Share
Send


bZBFB, bZZY, BDB, ByB, BKB, bKYB, bMYOB, bMYUB, bMYUYS, bMShVB, bMShFB, bMShZhB, BMS bNBMYS, bNBODB, bNEMY, BNY, bOBVEMSh, bOZEMYLB, bODTsEMB, bODTsEMYLB, bODTsEMYOB, bODTPNEDB, bOYUB, bOYFB, BOFKHBOEFFB, BOZHYUB, bTBVEMMB, bTYBDOB, bTYYB, bTFENEYDB, BOUFY, BOUFTB, BUS, BZHYOB, BZHTPDFB, BYY.

vBZYTB, vBKVB, vBNVPYLB, vBOOY, vBUFYODB, vBUS, vBZhZhY, vEVVY, vEMMB, vEMSOLB, vEOS, vETFB, vETFY, vEFFY, Vey, vYBOLB, vYEMSh, vYS, vYOLY, vYUUELFYTYUB, vYFPYuEL, vMBOLB, vMPODY, vMLY, vPOOY, VPOS, VPTNPFKHIB, VTEDMY, VTEODY, vTIFOY, VHVB, VHMS, VHUYOLB, VHUS, vShUFTPOPTSLB, VSAF, vVVY.

chBMEOFYOB, chBMEUUB, chBMShLYTYS, chBMS, chBOZB, chBODB, chBOYMSh, chBTHOB, chBTAYLB, chBUBVY, chBUYMYUB, chBZhMS, chEOB, chEODEFFB, chEODY, chETB, chETOB, chETPOYLB, chEUOHYLB, chEUFB, chYChShEO, chYLY, chYLUY, chYLFPTYS, chYMLB, CHIOLY, CHYPMEFFB, hMBULB

ZBVB, ZBVTEYEMB, ZBBD, ZBKLB, ZBMB, ZOBOB, ZCHYOES, ZEVB, ZEKYB, ZEMB, ZEN, ZEOTYEFFB, ZTB, ZTB, ZTBZH, ZYBZH, ZYBZ ZPFY, ZTEKU, ZTEFB, ZTEFYUEO, ZTHYB, ZHBTB, ZHMS, ZHYB, ZAMSHYUBFBK.

DBLPFB, DBMIDB, DBOUI, DBTB, DBUF, DBFUI, DBJOY, DBYB, DECJE, DELUB, DEMY, DENOEFICE, DECOLE, CHILD, DECOFF, DECBECE, DECBECE dTsEUUBNYO, dTsEUShLB, dTsYMMY, dTsYOB, dTsYOTsET, dTsYOOY, dTsYFMY, dTsPTDTsYS, dTsHMY, dTsHMYS, dTsHMShEFB, dTsHMShEFFB, dTsHUS, dYBOB, dYLUY, dYOB, dYUUY, dYYuSh, dPMMY, dPTYU, dPTPFES, dPTPFY, dPUS, dPFFY, dHZY, dhdh, dhfuy, dschnlb.

ehb, eh, ehhfb, ehhbnbrys, ehtprb, ezbbt, ezbt, ebnb, ebnb, ebb, ebb, ebnb, ebbbn, ebbn, bk E-mel, e-mel, e-mel, e-mel

tsvVVY, tsBYEMSh, tsboEF, tsboEFFB, tsBOOB, tsbunyo, tseoechb, tsjemsh, tspyezhob, tspyezhob, tspj, tsmshdb, tstigb, tskh-tskh, tschtssh tshm, tszhmu, tshmu, tshmu

YOLB, BB, BKLB, BMEUFB, BNBTBYLB, petanda, BTB, BTDB, BTOB, BTYB, BSOB, ChEDOBS, ChEDPYuLB, EMShDB, YY, YZZY, Yob, YOBYDB, PMHYLB, PUS, PYB, PS, HH, FB, AY, bjalb, bjb.

YCHY, YCHPTY, YBVEMMB, YBVEMSH, YPMSHDB, YMIS, iMOB, YMSHB, YNOB, YNUB, YOB, YOB, YOB, YOB, YOB YOB YOB, YOB YOB kPFB, kPY, kS-kS

lBKTB, lBRMS, lBRYFPMYOB, lBRYFPYB, lBRHYB, lBTBNEMSh, lBTYOB, lBTMY, lBTNEMYFB, lBTNEMSh, lBTTY, lBFShLB, lEDB, Lema Leny, lYLB, Lyly, lYNY, lYOLY, lYTB, lYFFY, lMЈRB, lMBChB, lMBChDYS, lMBTB, lMENEOFYOB, lMEPRBFTB, lMYRUB, lMSLUB, lOPRB, LP-PL, lPLEFLB, LPTB, lPTBOB, lPTPMEChB, lPTPFLPOPTsLB, lPTTY, lPUYYuLB, lPUNP, lPFMEFLB, lTBMS, lTBRYOLB, lTYU, lTYUFY, lTYUFYOB, lTPIB, lTPYB, lTPYLB, lTHSVTB, LTSHUB, LUTNY, LUBCHETYS, LUEOB, LUEOYS, LUYB, LUYIB, LHVSCHYLB, LHLY, LHUSHLB, LHFUY, BEST, LUFF.

MBDB, MBKNB, MBKB, MBRB, MBBLYO, MBTB, MBTYULB, MBUFFULB, MBHTEMSH, MBSYB, MEKH, MEZHMUSH, MEDYU, MEHEL, MEHEL, MEHEL, MEHEL, MEHEL MY, MYVETFY, MYZB, MYDB, MYB, MYB, UYNRUPO, MYB, MYMY, MYMH, MYOB, MPMB, MPMYFB, MPOBTDMSH, MPTB, MPFB, MPFFBHYSHM, MBPH MBHM, MBPH MBHM MAUI

nBZYS, nBDEMYOB, nBDTsEOFB, nBDS, NBS, nBKDY, nBKMB, nBKS, nBMH, nBMShChB, nBMAFLB, nBMSChB, nBOYMMB, nBOShLB, nBTB, nBTZBTEF, nBTZP, nBTZHYB, nBTY, nBTYBOOB, nBTYL-UHIBTYL, nBTYUUB, nBTYFFB, nBTLYB, nBTNEMBDLB, nBTFB, nBTHUS, nBTZhB, nBTShSOB, nBTMMB, nBUS, nBUSOS, nBFYMShDB, nBFTEYLB, nBYLB, nEZY, nEKY, nEMYB, nEMYUUB, nEMShRPNEOB, nEUUY, nEYuFB, nYMB, nYMLB, nYMMB, nYMMY, nYMHUS, nYOOY, nYTBODB, NYUU, NBTRM, NYUUY, RYZZY, NYUUYUYRY, NYUFY, NYUFYLB, NYMSh, NYS, NPETEMB, NPKLB, NPMY, NPMUSH, NLPHFNRNR HIB, tiada, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak.

OBYBD, OBBO, OBOE, OEM, OEUY, OFF, OYLB, OYL, OYLPMSH, OYMSH, OSHB, OPDY, OPLU, OPTB, OPUL, OOS, OATB, OAUS, OAOB

pVY, pVTY, pDBOB, pDEMSH, pDEF, pDY, p'Y, pKP, pMEFFB, pMYCHLB, pMMY, pNEZB, pTYUUB, pTUPMB, pZhB, pZhEIMS.

rBODPTB, rBOPYuLB, rBOS, rBRTYLB, rBHMB, rEZZY, rEMBZES, rEOEMPRB, rEFHOYS, rYZZY, rYLMY, rYLUB, rYLUY, rYNRB, rYRYFB, rYRYGB, rYRP, rYRRB, rYULMS, rMBB, rMAYLB, rPDTHTsLB, rPLBIPOFBU, rPMY, rPMYOB, rTEFFY, rTYOGEUUB, rKhZPChLB, rKhMS, rKhNB, rKhOS, rKHUU, rKHIB, rKHIMS, rKHYB, rKHYYOLB, rKHILB, rSFOSCHILP.

TBDHZB, TBKS, TBMSHZHY, TBOEFLB, TBUFSRB, TBFUY, TBKHDY, ANDA, TEVELLB, TESYOB, TEXTO, TEXT, SHADOW, TYPE, TYBF, TYBF, TYBF, TYBF, TYBF tpkhb, tkhvy, tkhfb, tkhyb, tschtsbs

uBMMY, uBTB, uBYB, uChPFTB, uENB, uENPMYOB, uEODY, ui-ui, uYLMYFYOShS, uYMShChB, UYN-uYNB, uYNB, uYNVB, uYNPOB, uLBMMY, uLBODY, uLBTMEF, uLChYLY, uLYRRY, uLPTPUFSh, uLTYRB, meninggal dunia uNEZ, uOBZhMY, uOETsB, uOETsBOB, uOETsYOLB, uOEYB, uOHMS, uPMOSchYLP, uPOShLB, OUNS, uPRYMLB, uPZhY, UrBC, uRBTLY, uRYDY, uRYZhZhY, uRHRY, uFBUShS, uFBUS, uFEY, uFEKUY, uFEMMB, uFEUUY, uFEYB, uShAY, uHMYLP, USHA, Umm.

FB-FKH, FBTB, FBFPYB, FBZHJY, FBS, FCHYOLY, FEMSHNB, FEOSH, FEOSHUY, FETB, FEUUY, FYSTB, FEYSHDB, FYOB, FIOLB, FIOLFY, FIJPI, FIJPI fpffy, ftulyuy, ftyob, ftoyfy, ftyyb, fthyb, fkhmhb, fkhfuy, fhffy, filly, fhulb, fsrb, fhffb.

hBDY, hZBODB, hZYS, hDB, hDBTOYGB, hDBYUB, hYOOY, hMYLB, hMMB, hMSHUHTB, hMSHSOB, hNLB, hob, hobby, hodyob.

konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, konkrit bertetulang, beton bertetulang, beton bertetulang zHMT, zHPVY, zHTBOY, zHTEKMYO, zHTBOGHBYB, zHTYULY, zHTPUFY, zHTPUS, zhHDTSY, zhKhJ, ZhHTYS.

IBBB-IBBB, IBZJ, IBMSCHB, IBNBOB, IBOOB, IBTYBF, IBUY, IBUS, IKMY, IEKS IEME, IEMMY, IETI, IZHZHB, IYMBTI, IIBSTN, IBSTN, IBSTN ISHA

GBKDB, GBMES, GBMMY, GBODB, HBOTSEM, GBOI, GBOFBOB, GBTB, GBTBRKHYBB, GBTECHOB, GBTEMEYS, GBTYBB, GBTBOB, GBGB, HBECB, HEBBHEB

YUZHBYB, YUYEMSh, YUYLB, YUYLH, YUYL, YUYL, YUYM, YUYTLB,

UBY, UBVB, UBVB, UBBEO, UBMOBUS, UBBB, UBB, UBB, UBB, UBB, UB MENYAMPAIKAN, MENDAPATKAN, MENYAMPAIKAN, RRP, RRR, RRR, RRR, RRRRRR, RR, RRR, RRR, RRR, RRR, RRR.

bww, bw, bbw, bmdcdb, bmw, bmw, bmb, bmb, bmb, bmw, bmw, bmw, bmw

ADPMSh, ATSBOLB, ABY, ALLY, ALLB, ALLY, ALPMB, AMB, AMYBOB, AMYS, AOB, AOOY, AOPOB, AUFIGS, AUS, AYLB.

Peraturan Pemilihan Nama

Memilih nama untuk haiwan peliharaan adalah perkara yang serius. Anda tidak boleh memilih julukan untuk ferret tanpa berfikir, memanggil haiwan julukan pertama yang masuk ke dalam fikiran. Mereka yang merasa sukar untuk memilih nama panggilan boleh dipandu oleh masa kelahiran, karakteristik watak atau rupa haiwan:

 • Perkara yang paling mudah adalah untuk menamakan haiwan yang comel mengikut musim kelahiran. Kriteria ini dianggap sebagai salah satu yang paling penting, kerana dalam hal ini nama yang dipilih hampir pasti akan mempengaruhi sifat dan tingkah laku pet dewasa. Menurut ahli astrologi, bayi yang dilahirkan, misalnya, pada bulan Februari, dengan jaminan hampir seratus persen, akan memperoleh ciri-ciri orang yang dilahirkan di bawah tanda zodiak Aquarius.
 • Satu kad pelawat yang unik dari ferret akan menjadi pilihan nama samaran mengikut ciri-ciri watak dan cara tingkah laku. Pilihan ini adalah berkaitan jika bayi tidak dipanggil segera setelah lahir. Sebagai contoh, apabila ferret menunjukkan kegembiraan dan keramahan, anda boleh memberi haiwan itu beberapa nama lucu - Shustrik, Buddy, Lightning.
 • Pemilihan nama panggilan untuk tanda-tanda luar juga mempunyai kepentingan tersendiri. Ini adalah ciri, sejenis identifikasi ferret, menekankan keunikan haiwan. Lagipun, tanda dibezakan oleh bayi yang berbeza daripada saudara.

Apa yang anda boleh panggil ferret

Sering kali, semua ahli keluarga mengambil bahagian dalam memilih nama untuk ferret. Adalah mudah untuk menamakan haiwan kesayangan jika pemilik mempunyai imaginasi yang baik. Tetapi ia berlaku bahawa tiada apa yang sesuai datang ke fikiran. Dalam kes ini, senarai siap dengan nama akan membantu.

Nama julukan biasa untuk ferret:

 • dengan warna kot - Bola salji (Bola salji), Pirang (s), Chernysh (Chernushka), Sudut,
 • oleh musim kelahiran - Noyabrina, Januari, Autumn, Raspberi, Sunny, Yulka (Julius),
 • dengan ciri-ciri sifat - Lapulya, Tikhonya, Prankster, Igrun (Igrula) Nakal, Rogue, Prankster,
 • nama cantik - Aphrodite, Alice, Juliana, Arman, Bristol, Diesel, Franz, Sabina, Ruben, Rose, Elsa, Shakira, Farid,
 • untuk menghormati wira dongeng, kartun, iklan - Casper, Snow Maiden, Energizer, Biscuit, Nesquik, Chocolate Girl.

Memilih nama panggilan ferret dari senarai nama samaran yang sudah siap, anda perlu memberi perhatian kepada rupa dan watak wad, untuk memilih nama samaran, haiwan yang paling sesuai.

Nama samaran untuk anak perempuan Ferret

Pemilik anak perempuan ferret sering kesulitan memilih nama panggilan untuk haiwan kesayangan. Saya ingin memilih nama yang indah - bertenaga dan tidak terlalu rumit atau panjang. Pemilik kebahagiaan imaginasi yang baik dan imaginasi kaya dapat dengan mudah mengatasi tugas ini. Sekiranya ada yang tidak diingati, anda boleh merujuk kepada senarai nama samaran yang sudah siap untuk ferret.

Senarai nama untuk wanita:

 • Alma, Ariadne, Baroness, Aphrodite, Verona, Bella,
 • Velma, Wessia, Wicca, Velaria, Gerda,
 • Vesta, Julia, Dean, Gloria, Kelsey,
 • Izza, Lumiya, Essi, Zhania, Cassia,
 • Donna, Deborah, Zemfira, Zlata, Jasmine,
 • Cameo, Kassandra, Lori, Cassia, Lucia, Lucky,
 • Miranda, Missy, Palmyra, Olivia, Mila,
 • Safira, Raquel, Terra, Sania, Selma,
 • Fuji, Hannah, Tsushima, Udora, Tsar, Fanya,
 • Tsivia, Ursa, Yucca, Yara, Juventa.

Nama samaran untuk anak lelaki ferret

Apabila memutuskan apa yang hendak dipanggil lelaki ferret, anda boleh melihat dengan lebih dekat pada tingkah laku haiwan itu atau memberi perhatian kepada keanehan penampilannya (warna kot, tanda, dan sebagainya). Senarai nama panggilan yang popular akan membantu.

Nama julukan biasa untuk anak lelaki ferret:

 • Ajax, Cupid, Ares, Boston, Bristol, Bruno, Bocher,
 • Baron, Aron, Bailey, Count, Gourmet, Walter,
 • Welldon, Gaspard, Barin, Veron, Thunder, Don, Hercules,
 • Grozzy, Grant, Jackson, Dorby,
 • Dinar, Cameo, Seperti, Komander, Moby, Nobel,
 • Dinar, Jean, Zenith, Irbis, Konstanz,
 • Laurent, Noel, Mike, Hector, Graham, Mars, Pontius,
 • Rosan, Quint, Hart, Austin, Clark,
 • Raise, Thomas, Franz, Falt, Fox,
 • Evan, Funtik, Fluff, Binatang, Nakal, Tikhonya,
 • Ether, Jason, Andy, Chip, Cent, Hans, Charmant.

Bagaimana untuk mengajar nama

Pemilik ferar domestik kadang-kadang menghadapi masalah dalam mengajar wad kepada nama. Walau bagaimanapun, tidak ada yang rumit.

Keadaan utama ialah nama samaran yang dipilih tidak boleh terlalu panjang dan mengandungi kombinasi bunyi yang kompleks. Haiwan domestik cepat terbiasa dengan kata-kata pendek yang dituturkan oleh pemilik tanpa kesulitan.

Lebih baik melatih haiwan kesayangan anda untuk bertindak balas terhadap nama sendiri semasa memberi makan. Sesetengah pemilik ferret mengucapkan nama samaran, mengetuk haiwan atau merawatnya kepada beberapa barang.

Jangan berteriak dengan suara yang kuat dan marah, dan juga jika anda perlu memarahi atau menghukum binatang itu. The ferret akan mulai ketakutan dan dengan suara nama panggilannya akan mula melarikan diri dan bersembunyi.

Pada hari-hari awal latihan, disarankan untuk tidak menggunakan nama samaran kecil. Sudah tentu, ini tidak boleh dielakkan pada masa akan datang (seperti yang selalu berlaku kepada orang-orang yang mempunyai haiwan kesayangan), tetapi pada mulanya ia adalah lebih baik untuk tidak tunduk kepada godaan sedemikian.

Apa yang lebih baik untuk tidak memanggil

Apabila memilih julukan untuk ferret, adalah disyorkan untuk memberi perhatian bukan sahaja kepada cadangan, tetapi juga kepada kontraindikasi dan larangan.

 • Tidak perlu namakan hewan peliharaan (budak lelaki atau perempuan) dengan cara yang sama seperti kawan atau saudara. Pemilik nama itu mungkin tidak menghargai jenaka dan sangat tersinggung atau bahkan marah. Dalam kes ini, pemilik risiko haiwan memperoleh musuh.
 • Nama yang digunakan oleh bekas bangsawan, yang pernah tinggal di dalam keluarga tetapi meninggal dunia pada usia tua atau disebabkan penyakit, tidak sesuai dengan tali besi muda. Ini dianggap sebagai pertanda buruk.
 • Jangan namakan mana-mana ahli keluarga. Ferret akan bertindak balas dan bertindak balas terhadap nama samaran itu, tanpa mengira namanya atau orang.
 • Apabila membeli haiwan dewasa, yang sudah dinamakan oleh bekas pemilik, anda tidak sepatutnya mencipta nama panggilan baru. Pengecualian hanya ferret muda - bayi dapat digunakan dengan nama lain dengan lebih mudah.
 • Selalunya setiap ahli keluarga tergoda untuk menamakan haiwan kesayangan itu dengan cara mereka sendiri, yang datang dengan variasi nama samaran yang berbeza. Adalah lebih baik untuk tidak melakukan ini, jika tidak, ferret akan berhenti bertindak balas dan lari ke panggilan.

Untuk menamakan haiwan adalah tugas yang mudah. Ia hanya perlu mematuhi peraturan dan pendekatan isu ini secara bertanggungjawab dan dengan jiwa. Dan kemudian, dengan bunyi nama haiwan itu, emosi positif dan semangat yang tinggi disediakan.

Apa yang tersembunyi dalam nama itu?

Orang sering memanggil binatang peliharaan yang pelik, untuk meletakkannya dengan sedikit, nama. Sebagai contoh, Pirate, Durik, Pencuri, Monster. Nama-nama untuk ferret mestilah cantik dan positif, dan tidak menanggung tenaga buruk di bawahnya.

Adakah terdapat haiwan kesayangan yang penuh kasih sayang dan dinamakan Monster? Hampir tidak.

Atau apa yang boleh diperlukan dari ferret yang digelar Durik? Alasan dan pemahaman yang mendalam tentang pemiliknya? Tidak mungkin haiwan peliharaan dapat menyedari ini dengan nama sedemikian.

Pemilik harus ingat bahawa:

 • Nama-nama yang indah untuk ferret (lelaki dan perempuan) harus membawa maksud yang baik dalam diri mereka. Sebagai contoh, untuk wanita yang lembut dan penyayang, nama Aphrodite adalah sempurna. Dan untuk seorang hooligan, lelaki yang ingin tahu dan sangat berani, anda boleh memilih nama Hector.
 • Tidak peduli bagaimana kita menyukai haiwan kita, tidak kira bagaimana kita berusaha memberi mereka nama yang indah, kita tidak memasukkan nama-nama orang suci dari Ortodoks dari senarai. Anda tidak boleh memanggil haiwan seperti itu.
 • Ia tidak berbaloi dan pendekatan terlalu asal untuk isu ini. Tinggalkan kata-kata seperti kerangka, syaitan, neraka untuk mereka yang mereka maksudkan. Lindungi haiwan kesayangan anda dari takuk seperti itu.

Nama mengikut warna

Nama apa yang boleh saya pilih untuk perempuan ferret? Mari kita lihat warna dia. Adakah haiwan kesayangan itu benar-benar putih? Biarlah Snow White, Snezhana, Cream Asam, Musim Sejuk, Ribut Salju, Blizzard, Snowflake, Blonde.

Untuk haiwan kesayangan berwarna, nama Bounty, Brownie sesuai.

Adalah sesuai untuk memanggil ferret hitam Bagheera, Bayadera, Si rambut coklat, Hitam.

Untuk seorang gadis coklat, anda boleh memilih nama Chocolate, Chokopayka, Chokoia, Shaki.

Dan apa nama untuk lelaki ferret boleh datang, berdasarkan warna?

 • Untuk lelaki putih: Berambut perang, Putih, Salji, Bola salji, Krim.
 • Untuk lelaki hitam: Black, Ugolek, Chernysh.
 • Sable Polecat akan menghargai nama mudah - Sable.
 • Sangat mudah untuk memberi nama coklat: Snickers, Mars, Nesquik, Coffee.

Menjelang musim

Apabila haiwan itu lahir - adakah ia diketahui? Jika tidak, kemudian pilih nama mengikut masa tahun apabila ferret mendapati pemiliknya.

Musim sejuk haiwan peliharaan: Januari dan Januari, Februari dan Februari, Disember dan Disember, Santa Claus, Snow Maiden, Vinta.

Musim bunga ferret: Daun, Maple, Autumn, Hujan, Zolotse.

Kegemaran musim panas: Ray, Matahari, Rumput, Raspberi, Strawberi, Cherry.

Haiwan musim bunga: Spring, Trill, Heyday, Birch, Willow.

Secara semula jadi

Kami terus membuat nama untuk ferret. Kali ini kita bergantung pada sifat haiwan itu.

Adakah penyayang haiwan itu? Dia mahu duduk di tangannya sepanjang masa dan menunjukkan kelembutan? Sissy, Toddler, Baby, Pet, Sweetie.

Energetik dan temperamental yang melekat hidungnya di mana-mana? Daredevil, Energy, Shustrik, Prankish.

Kegemaran kegemaran anda, mungkin agresif? Kusaka, Rogue, Prokhindey, Minx, Spoil-boy.

Senarai nama untuk kanak-kanak perempuan

Nama apa yang boleh saya pilih untuk ferret? Untuk menjadi cantik, tidak terlalu buruk:

 • Athena, Aphrodite, Artemis, Aria, Aron, Alsa, Arya, Annika, Alja, Alsana, Ailsa, Alveya, Benda, Brenda, Belgium, Bella, Basya, Brunhild, Beron, Bers, Barca, Variya, Venezuela, Velda, Verna, Vessia, Velari, Velor, Vinnitsa, Wicca, Vilaria, Vreya, Hestia, Godna, Gerda, Green, Gracia, Gastoni, Grammy, Pear, Hekta, Hekata, Gadriel, Donna, Danny, Demi, Deborah, Dinara, Dulsin, Julia, Dobrana, Dora, Demey, Dilla, Yena, Essi, Yeron, Evita, Evgeniya, Yromir, Priestess, Zhdana, Zhitta, Zhaniya, Zhensan, Jessy, Xena, Zeta, Zama, Zemfir A, Zirra, Zora, Zoryushka, Villain, Ivy, Iron, Toffee, Irma, Ilta, Inca, Izza, Inora, Iveria, Isold, Izmin, Izora, Kelly, Kami, Cameo, Camellia, Constance, Kessie, Kluvdiya, Kelsey, Lucy, Lucia, Lucia, Lucy, Luma, Moon, Lucky, Lori, Lizzy, Lorena, Lorsi, Luria, Linara, Laima, Lassie, Lourdes, Larry, Monica, Mirabelle, Mariel, Munira, Morena, Sword, Mercy, Molly, Malvina, Marika, Mirra, Mystia, Miranda, Puan Malza, Mivetta, Muchacha, Milla, Noki, Nuki, Norelle, Novella, Nizzy, Nozira, Nikki, Nedea, Nursi, Naina, Olda, Olza, Oia, Orina, Oh Libya, Olissa, Orsa, Orange, Otema, Okami, Occhia, Palma, Palmyra, Pistia, Harga, Putinka, Purina, Pussy, Perlite, Ponti, Perry, Rivzana, Ricky, Rowena, Rocky, Ruby, Rudi, Ritta, Rochelle, Raquel, Sania, Safira, Selena, Surri, Cynthia, Cindy, Samara, Solly, Sangira, Sarma, Sandy, Selma, Trixie, Twixy, Tiana, Triana, Toffi, Terra, Ursa, Urika, Urma, Urga, Una, Udora, Uzza, Fanya, Fenya, Fiji, Furma, Ferra, Folsa, Fuchsia, Hannah, Heidi, Hillary, Hinora, Hella, Chloe, Khitra, Khiveya, Tsana, Tsurma, Tsar, Swell, Tsivei, Tsilli, Tsifiya, Chona, Chara, Chora, Chamiya, Chelsea, Shaera, Shelley, Sean, Sharma, Shania, Shakira, Sheba, Joke, Enor, Erna, Aaron, Elsa, Ermi, Era, Ed, Eva, Evera, Erica, Yuvi, Yulda, Yulza, Yunira, Yuna, Justin, Juno, Yudwig, Yurn, Yukki, Yuteyr, Juvent, Yakki, Jaffa, Yar, Yass, Yadvin, Yarokki.

Nama-nama yang indah untuk perempuan ferret boleh dipikirkan.

Hubungi anak lelaki

Jika kita mengetahui wanita, maka apa yang perlu dilakukan dengan ferret? Anak lelaki peliharaan juga mahu memberikan nama yang indah. Senarai nama terbaik untuk ferret dibentangkan di bawah:

 1. Ares, Amigo, Arian, Besi, Ajax, Es, Art, Archie, Ason, Ark, Amur, Ariz, Akkel, Axon, Avir, Armin, Bays, Baron, Bucks, Balt, Balto, Baileys, Bruno, Basil, Boreal, Bristol, Bocher, Barin, Velor, Vayaks, Vine, Putih, Volt, Vosher, Veldon, Veron, Wendigo, Wellisimo, Versace, Variy, Grant, Grand, Gourde, Gourmet, Gauguin, Gaspard, Gucci, Helium, Hercules, Thunder, Grozby, Grozzi, Galantei, Graham, Dan, Don, Dayan, Dark, Dory, Justin, Dinar, Dilor, Diesel, Jackond, Jackie, Jan, Dorbi, Evzan, Eromir, Eron, Konflik, Estius, Jean, Zhon, Zhamir, Jacques, Jazir , Zorin, Zephyr, Zan, Zenon, Zenius, Dawn, Zenith, Icarus, Irbis, Iron, Isan, Ibel, Idor, Iksay, X, Kors, Kort, Korbiy, Chris, Konstanz, Kori, Kamey , Karin, Laxon, Seperti, Linor, Lauren, Lufy, Lux, Lovely, Daun, Laur, Lyuby, Luran, Mike, Misty, Midel, Munir, Mars, Maestro, Musk, Kartun, Mobius, Mobile, Mears, Midas, Mitos , Noel, Nobel, Nor, Next, Nare, Narin, Najjar, Knox, Naf, Nifin, Nuer, Ork, Orik, Olan, Olive, Oram, Aude, Obel, Oaks, Ostan, Olk, Proudhon, Paris, Pilar, Prax , Pentium, Palmyra, Paice, Pax, Prank, Pontius, Pride, Reeves, Ryan, Roel, Ram, Romulus, Paradise t, Riviere, Rosan, Ruby, Ore, Ralph, Ramiro, Rick, Rox, Rubby, Raise, Rotar, San, Sein, Surm, Samir, Seldon, Senar, Saf, Soldi, Ter, Thor, Tommy, Toel, Tornado, Trif, Tanor, Tayron, Ulk, Uls, Umid, Uranus, Ustan, Ukar, Ursik, Umir, Frank, Franz, Farid, Firm, Fox, Fufik, Francesc, Feridan, Orang Perancis, Horch, Honk, Hans, Harim, Hafford, Cerberus, Zerme, Tsovel, Tsoks, Choks, Chams, Chib, Centers, Zeron, Chuys, Chams, Lapwing, Chigil, Chars, Shawn, Shad, Sharmat, Shackein, Edward, Eron, Aers, Andy, Evey, Eston, Ethereum, Yud, Unir, Junior, Yuzan, Yub merapikan, Yakif, Jason, Yars, Yaris.

Mereka tidak biasa dan agak mudah. Nama-nama ini akan menjadi pilihan terbaik untuk ferret lelaki.

Sedikit mengenai kandungan

Kami bercakap tentang nama-nama untuk ferret, disusun senarai yang terbaik. Tetapi seseorang tidak dapat menyebutkan perkara penting seperti kandungan haiwan ini.

Semuanya bermula dengan sel. Sekiranya ferret dibeli di kedai haiwan kesayangan, mereka boleh memotong sangkar di sana yang sesuai untuk babi guinea, tetapi bukan untuk pemangsa comel ini. Pertama, perumahan masa depan untuk ferret harus menegak dan terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga lantai. Seperti dalam foto.

Kedua, saiz sel harus 60 * 80 * 45 cm Dan ini adalah minimum. Lebar batang tidak lebih dari 5 cm. Jika tidak, binatang licik hanya akan membengkokkannya dan pergi berjalan-jalan.

Sekarang mari kita sebut makanan. Di kedai haiwan kesayangan, terdapat pemilihan makanan yang agak pelbagai untuk ferret. Jangan ambil murah. Susunannya termasuk bijirin, sebagai peraturan, dan makanan tulang. Tiada bahan berguna di sana: hanya pewarna dan pengawet pepejal.

Binatang yang sangat kecil boleh diberi makan labah-labah untuk kucing. Hanya berkualiti tinggi, bukan yang paling murah. Sekiranya tidak ada masa / peluang / wang untuk membeli suapan, makanan buatan sendiri akan membantu. Daging, bijirin dan sayur-sayuran.

Ferrets adalah makhluk pintar. Mereka mudah dijinakkan, mereka boleh menjadi sahabat yang ideal untuk berjalan-jalan dan hanya binatang peliharaan.

Meringkaskan

Kami bercakap tentang apa nama untuk ferret boleh dipilih untuk haiwan kesayangan. Aspek utama:

Anda boleh menamakan haiwan kesayangan, dengan memberi tumpuan kepada warna.

Anda boleh menamakan ferret, berdasarkan sifat binatang itu.

Pilihan lain ialah masa tahun ketika haiwan itu dilahirkan.

Atau anda hanya boleh memilih nama untuk haiwan kesayangan anda dari senarai yang disediakan di atas. Di dalamnya anda dapat mencari nama asal untuk ferret dan teman wanitanya.

Pin
Send
Share
Send